Špecialista PO

Projekcia, inžiniering, protipožiarna bezpečnosť stavieb a technológií

Služby a riešenia

 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii všetkých stavieb
  • štúdie pre jestvujúce i nové stavby
  • dokumentácia pre územné konanie
  • dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu
  • dokumentácia pre zmeny stavieb pred dokončením
  • dokumentácia pre zmeny stavieb (rekonštrukcie, prestavby, zmeny užívania)
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení a výrobkov
 • Riešenie návrhu všetkých požiarnotechnických zariadení v projektovej dokumentácii
  • stabilné a polostabilné hasiace zariadenia
  • elektrická požiarna signalizácia
  • zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
  • zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch
  • požiarne uzávery
 • Riešenie návrhu ostatných technických zariadení v projektovej dokumentácii
  • domáci rozhlas
  • zdroje požiarnej vody
  • zariadenia pre protipožiarny zásah
  • ochrana pred výbuchom
  • detekcia plynov
 • Zastupovanie klientov pred orgánmi štátneho požiarneho dozoru pri
  • posudzovaní projektovej dokumentácie stavieb
  • inšpekčných kontrolách stavieb v priebehu výstavby
  • kolaudačných konaniach
 • Technický dozor pri realizácii stavieb a investičných akcií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a ich fotodokumentácia
 • Určovanie predpokladanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií jestvujúcich stavieb
 • Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Odborné stanoviská a posudky protipožiarnej bezpečnosti
 • Interné audity stavu a zabezpečenia ochrany pred požiarmi u klienta
 • Technické podmienky pre výber dodávateľov požiarnotechnických zariadení
 • Analýzy a vyhodnocovanie ponúk dodávky požiarnotechnických zariadení
 • Odborná poradenská a konzultačná činnosť

Benefity

 • Efektívne riešenia protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na optimalizáciu nákladov
 • Implementácia koncepcie ochrany pred požiarmi poisťovní a maklérskych spoločností do riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre získanie zvýhodnených poistných podmienok
 • Znalosti a skúsenosti z viac ako 15 ročnej praxe v odbore
 • Rýchla a efektívna komunikácia prostredníctvom internetu (el. pošta, bezplatné hovory Skype)
 • Vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie v digitálnej forme
 • Rešpektovanie dohodnutých termínov
 • Doručenie projektovej dokumentácie v rámci SR priamo na Vašu adresu na naše náklady
» referencie

Technik PO

Preventívna ochrana pred požiarmi

 • Zavedenie efektívneho systému OPP
 • Dokumentácia OPP
 • Vzdelávanie, školenia a odborná príprava
 • Praktické ukážky hasenia hasiacimi prístrojmi
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru
 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Organizovanie cvičných požiarnych poplachov

Technik BOZP

Bezpečnostno technický servis

 • Zavedenie efektívneho systému BOZP
 • Analýza a prevencia rizík
 • Dokumentácia BOZP
 • Systém činnosti a prevencie rizík
 • Školenia a vzdelávanie zamestnancov
 • Preventívne prehliadky
 • Politika BOZP
 • Kontrola používania alkoholických nápojov

Návrh, predaj, inštalácia, kontrola a servis

Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky ochrany pred požiarmi

 • Stabilné hasiace zariadenia FIRE JACK
 • Systémy automatického hasenia FE 36
 • Hasiace prístroje
 • Hadicové zariadenia, hydranty
 • Požiarne uzávery
 • Požiarne prestupy
hore